فعالیت حرفه ای و خدمات روان شناسی دکتر حسین زارع و سایر متخصصان همکار در کلینیک روان شناسی گوهر ثمین متمرکز است.