کتاب ها

هیجان و استدلال

واکاوی چگونگی تعامل بین شناخت و هیجان از دیرباز مورد توجه صاحب‌نظران و پژوهشگران بوده است. هرچند در گذشته دو موضع افراطی تأثیر شناخت بر

ادامه مطلب