کتاب ها

آزمون‌های روان‌شناختی

بدون تردید یکی از کمکهای روان‌شناسی به جامعه، سنجش مفاهیم و متغیر های روان‌شناختی است. هرچند استفاده از آزمونها تنها ابزار تشخیص نیست ، لیکن

ادامه مطلب