کتاب ها

روان شناسی

کتاب حاضر برای منبع درسی پایه ۱۱ دانش آموزان دبیرستانی رشته های علوم انسانی تالیف گردید. در این کتاب ضمن برخورداری از مباحث نوین علمی

ادامه مطلب
کتاب ها

روش تدریس پیشرفته

تدریس کارآمد از حوزه های به کار بسته ی روان شناسی یادگیری و روان شناسی تربیتی است .اوج اثر بخشی کاربرد روان شناسی در آموزش

ادامه مطلب
کتاب ها

متون روان شناسی

مطالعه متون روان شناسی به زبان انگلیسی یکی از مهمترین درس های دانشجویان در مقاطع مختلف از جمله مقطع کارشناسی است در ایران زمین کتاب

ادامه مطلب