کتابخانه

کارگاه مبتنی بر پذیرش و تعهد

درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در دهه 1980 توسط استیون هایز در دانشگاه نوادا مطرح شد. این درمان یکی از درمانهای موج سوم است. استحضار دارید که نسل اول، ...