یادگیری الکترونیکی ( راهبردها و الگوها)

  • modir
  • ۲۹ تیر ۱۴۰۱

در سالهای اخیر تغییرهای چشمگیری در آموزش به صورت افزایش شیوه های یادگیری و یادگیری در فراخنای زندگی ایجاد شده است. در عصر کنونی توسعه هر جامعه ای مبتنی بر ارتقای بهره وری و کارآمدی فردی است. در این کتاب سعی شده است الگوهای مرتبط با یادگیری الکترونیکی بررسی شود و با تمرکز روی آنها پتانسیلی در جهت ارتقای یادگیرندگان الکترونیکی فراهم شود.

مطالب کتاب در ۵ فصل تنظیم شد . در فصل نخست، نظریه های یادگیری معرفی شد. در فصل دوم یادگیری الکترونیکی و الگو های آن معرفی گردید. در فصل سوم الگوی یادگیری تعاملی و نقش چند رسانه ای ها در تعاملات الکترونیکی بحث و بررسی گردید. فصل چهارم به موضوع مهم الگوی یادگیری خود راهبر اختصاص دارد. در فصل پنجم الگوی یادگیری پردازش اطلاعات و مفاهیم وابسته به آن تبیین گردید.


نماد «مورد تأیید انجمن»
نظرات کاربران
دیدگاه خود را بیان کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.