حل مسئله دیدگاه هایی از شناخت و علوم اعصاب

عدم دستیابی به هدف مشخص به دلیل محدودیت‌های فردی و موانع بیرونی را مسئله می‌گویند. ارائه راه‌حل‌های سازنده جهت غلبه بر محدودیت‌‌‌ها و موانع، بخش ضروری زندگی روزمره است. همان‌گونه که مانع بزرگی همچون یک تکه سنگ برزگ رودخانه‌ها را جذاب نشان می‌دهد مسئله هم، در حیات انسان‌ها باعث شکوفایی قابلیت‌ها گردیده و را‌ه حل‌ها را می‌آفرینند.

رشدیافتگی و تعالی انسان مدیون وجود مسئله‌های متنوع است. بدین منظور آشنایی با مبانی نظری و مهارتی «حل مسئله» برای بهتر زیستن ضروری است. در زبان فارسی در این خصوص منابع جامع و مستقلی دیده نمی‌شود. کتاب محقق و استاد برجسته پروفسور رابرتسون از حیث جامعیت موضوع، طرح مبانی شناختی و عصب شناختی حل مسئله و ارائه دستورالعمل های عملی، منحصر به فرد است. مطالعه کتاب حاضر به لحاظ مهارتی برای بسیاری ازدانشجویان مفیداست. این کتاب می‌تواند برای برخی از عناوین درسی مقاطع مختلف تحصیلی رشته‌های روان‌شناسی و سایر زمینه‌های وابسته بسیار مفید باشد.

نظرات کاربران
دیدگاه خود را بیان کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.